PRIJZEN 2019

 

DOWNLOAD HIER DE PRIJSLIJST

 

Voor een prijsopgave of speciale aanbieding kunt u ons het best even een mailtje sturen. Na 24 jaar tour operating in Griekenland kunnen we u heel veel (meer) hotels en appartementen aanbieden. We hebben ook vaak speciale aanbiedingen. 

Sticker2

 

Algemene voorwaarden authentic greece (2018)

 

1.     IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER: 
Authentic Greece: Authentic Greece & Holland Italia Events is samen 1 reisorganisatie en is gevestigd in Vries, in de Molenstraat 2. De organisatie werkt online of op afspraak. 

Deelnemer: degene ten behoeve van wie een reis is geboekt bij de reisorganisatie. 

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisatie zich jegens de deelnemer verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of periode van tenminste 24 uur omvat alsmede minstens twee van de volgende onderdelen: - vervoer - verblijf - een ander niet met vervoer of verblijf verband houdende dienst, die een significant onderdeel van de reis uitmaakt. 

Werkdagen & Kantooruren: we zijn vrijwel altijd te bereiken via de mail info@authenticgreece.nl of info@authenticgreece.expert 

 

2.    TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN NAKOMING ERVAN

a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van Authentic Greece en Holland Italia Events. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

b. De boeking die door de deelnemer via internet wordt gedaan, hetzij rechtstreeks, hetzij via een boekingskantoor is bindend. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op reizen die via internet worden geboekt.

c. Het aanbod van Authentic Greece & Holland Italia Events zijn vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten, zie verderop.

d. Authentic Greece en Holland Italia Events hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal.

e. De deelnemer verstrekt Authentic Greece (Holland Italia Events) voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep deelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze deelnemer(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

f. Bij aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van de reis dienen per omgaande aan Authentic Greece (Holland Italia Events) te worden gemeld. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

g. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

h. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de deelnemer(s) enerzijds en de reisorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) deelnemer(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

i. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Authentic Greece (Holland Italia Events) maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.

j. Indien Authentic Greece (Holland Italia Events)  algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de deelnemer meest gunstige bepalingen.

k. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Authentic Greece (Holland Italia Events) niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Lees meer...

Deze zin is onzichtbaar, maar is nodig om het venster op de juiste breedte te houden, als noodoplossing. Dus laten staan aub !